Zpět do obchodu

Registrace

BLUE PANTHER Nic Salt

129 Kč / ks

BLUE PANTHER Nic Salt

Kód: 249/10M 249/20M Zvolte variantu
Modrý panter znovuzrození! Původní receptura je inspirována slavným
„Dat Blue Stuff“ a nyní… ve formě Panther.
Pečlivě jsme vyladili profil, abychom přidali úžasný nářez navíc,
kde je bohatá chuť modrých malin kombinována s podtóny
sladké tříště, které spolu vytvářejí tu nezapomenutelnou chuť.

Dr. Vapes SALT Blue Panther 10mg:
Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008:
 Acute Tox. 4, H302
Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Dr. Vapes SALT Blue Panther 20mg:
Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301+H311
Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H301+H311 - Toxický při požití nebo při styku s kůží.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Výrobce: Dr. Vapes

 
Jméno značky: DR VAPES
Varianta:
Kategorie: DR. VAPES NIC SALT
Záruka: 2 roky
Dostupnost: Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Zvolte variantu
129 Kč / ks
106,61 Kč bez DPH

Teď už vám žádné novinky neutečou!

Vložte svůj e-mail a my vám budeme zasílat informace o nových produktech na našem e-shopu.

Používáme ověření věku Adulto