Zpět do obchodu

Registrace

Magic Bar - Mango 20mg/ml

129 Kč / ks

Magic Bar - Mango 20mg/ml

Kód: 670

Magic Bar Mango je luxusní příchuť manga.

Díky klasickému poměru 50:50 VG/PG si můžete liquidy Magic Bar užít prakticky v jakémkoliv zařízení, ale vzhledem k NicSaltu doporučujeme použití v podech a podobných zařízeních díky síle nikotinu 20mg.

Upozornění:
Tento výrobek obsahuje nikotin a je nevhodný pro těhotné ženy a kojící matky.
Zákaz prodeje osobám mladším 18 let.

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301+H412
Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H301 - Toxický při požití.
  • H412 - Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobým účinkem.
  • EUH208 - Obsahuje Bergamot oil. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
  • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
  • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
  • P405 - Skladujte uzamčené.
  • P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Jméno značky: MAGIC BAR
Kategorie: MAGIC BAR NIC SALTS
Záruka: 2 roky
Dostupnost: Skladem
129 Kč / ks
106,61 Kč bez DPH

Teď už vám žádné novinky neutečou!

Vložte svůj e-mail a my vám budeme zasílat informace o nových produktech na našem e-shopu.

Používáme ověření věku Adulto